Vedtekter

Følgende vedtekter ble vedtatt av Hinna Håndball og godkjent av Idrettsstyret i 1994:

§  1    FORMÅL

Hinna Håndball er et selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer.
Lagets formål er å drive håndball organisert i Norges Håndballforbund.

§  2    ORGANISATORISK TILKNYTNING

Hinna Håndball er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets.

Hinna Håndball organiseres av Hinna Idrettslag (allianseidrettslag) og plikter å overholde dette lagets lover og bestemmelser.  Hinna Håndball må ikke forta seg noe som er egnet til å skade Hinna Idrettslags navn eller rykte.

Hinna Håndball er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Hinna Håndball hører hjemme i Stavanger Kommune, og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§  3    MEDLEMMER

Alle som lover å holde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.  Alle medlemmer i Hinna Håndball blir automatisk medlem av Hinna Idrettslag (allianseidrettslag) og plikter å overholde dette lagets lover og bestemmelser.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt Hinna Håndballs lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.  Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.