Retningslinjer for sponsing, dugnad og annen økonomisk aktivitet i Hinna Håndball

Sponsing

Sponsing er:

-Generell støtte til Hinna Håndball hvor midlene fordeles til alle lag – dvs. klubben – til dekking av utstyr, trenere, startkontingenter serien, turneringer etc.

-Støtte til Hinna Håndball hvor midlene er dedikert et angitt lag.

Ved sponsing og reklame må regler pålagt gjennom Norges Håndballforbund reglementet følges.

Enkeltpersoner har ikke anledning til å inngå sponsoravtaler mellom klubb/lag og næringslivet på vegne av Hinna Håndball uten fullmakt fra Styret.

Alle sponsoravtaler skal forelegges styret Alle avtaler skal være skriftlige.

Hinna Håndball vil, i de tilfeller hvor sponsormidler dedikeres et spesifikt lag, sette av 30% av midlene til klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler. Det kan avvikes fra denne regelen.

Dugnad

Midler fra dugnader som arrangeres i regi av Hinna Håndball skal tilfalle klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler.

Denne regelen kan fravikes dersom enkeltpersoner skaffer dugnadsarbeid for spesifikke lag. Dugnadsmidlene vil da fordeles med 30% til klubb og 70% til lag

‘ Regelverket spesifiseres med; er beløpet for den enkelte dugnad som laget har arrangert selv under/opptil kr. 5000,-, gjelder ikke 30-70-regelen, laget beholder pengene til eget bruk. Overstiger beløpet 5000,- iverksettes utjevnings- og solidaritetsregelen. Dersom laget ønsker 100 % selv, må de søke Hinna håndballs styre om å fravike regelen.

Annen økonomisk aktivitet

Generelt:

De enkelte lag skal IKKE operere med egen bankkonto utenfor klubbens styring/kontroll.

All økonomisk aktivitet skal synliggjøres i klubbens regnskap.

Dugnadsmidler, egenandeler, sponsormidler som skal fordeles på lag, skal betales inn til klubbens konto, for deretter å inntektsføres på laget. Likeså vil utgiftene betales fra klubbens konto.

De enkelte lag må ha en plan for eventuelle oppsparte midler, dette kan eksempelvis være innkjøp av ekstra utstyr, turneringer, treningsleir og lignende.

Oppsparte midler må brukes innenfor den aktuelle sesongen. Dersom dette ikke skjer vil midlene tilfalle klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler. Unntak fra denne regelen kan gjøres dersom det finnes velbegrunnede årsaker til at midlene ikke benyttes.

Turneringer:

Klubben dekker påmeldingsavgift til lokale tureringer.

Klubben dekker påmeldingsavgift til en turnering utenfor distriktet.

Andre kostnader ved reise- og deltakeravgift til turneringer utenfor distriktet dekkes av laget (egenandeler, sponsing, dugnader).

Det er mulig å søke styret i Hinna Håndball om støtte til turneringer. En forutsetning for støtte er at laget sender skriftlig rapport fra turneringen, gjerne med bilder, til web-ansvarlig.

Vedtatt i Hinna Håndballs styre 6.september 2013.